The Train of Life, poetry by Marian Dziwisz at Spillwords.com
Adam Bignell

The Train of Life

The Train of Life

written by: Marian Dziwisz

 

The train of life – does not stop running
it only changes form as it rushes across the galaxy
sometimes it stops at the stations
such as Earth
but also from it when the life of forms changes
rushing into space,
Dies for a while in black holes in tunnels,
to slip through
to parallel worlds
in which parallel life takes place.

Pociąg życia

written by: Marian Dziwisz

 

Pociąg życia – nie kończy biegu
tylko formy zmienia, gdy przez galaktyki pędzi
czasami staje na stacjach
takich jak Ziemia
lecz i z niej, gdy życie formy zmienia
pędzi w kosmiczne przestrzenie,
Ginie na chwilę w czarnych dziur tunelach,
by się przez nie prześlizgnąć
do równoległych światów
w których się toczy równoległe życie.

Marian Dziwisz

Marian Dziwisz

Ur. 1 stycznia 1943 r. we wsi Michałowice koło Krakowa. Ukończył Szkołę Podstawową w Woli Zachariaszowskiej; Małe Seminarium Duchowne XX Misjonarzy w Krakowie (1961). Zdobył wykształcenie polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1966 aktualnie Uniwersytet Pedagogiczny) oraz stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii (1980). Był redaktorem i sekretarzem redakcji: miesięcznika społeczno-kulturalnego „ZDANIE” i „PISMA LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO” w Krakowie oraz „FORUM MYŚLI WOLNEJ”; adiunktem w Instytucie Kształcenia Nauczycieli ODN w Krakowie; nauczycielem XIX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie; wykładowcą filozofii w uczelniach krakowskich i Studium Podyplomowym dla nauczycieli filozofii/etyki w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Współpracuje z Fundacją na Rzecz Różnorodności „Polistrefa”. Jest członkiem władz Stowarzyszenia „Kuźnica”. Debiutował wierszami na łamach „Nowej Wsi” (1978).
Marian Dziwisz

Latest posts by Marian Dziwisz (see all)